เกตโต้, เร็กซ์ พี.

คู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่. The smart manager's F.A.Q. guide : a survival handbook for today's workplace เล่ม 1= / โดย Rex P. Gatto ; แปลโดย ฝ่ายวิชาการ เอ็กซ์เปอร์เน็ท, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546 - 181 หน้า

Y47 M06 D56

974885333


ผู้นำ.
การบริหาร

658.4 / ก879ค 2546