พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547 - 8, 1109 หน้า

Y47 M06 D14

9749569830


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.639591 / พ174 2547