รัตนา ใจมัน

การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและเคมีแครอทแช่อิ่มอบแห้งแบบเร็วและแบบช้า = The comparison of physical and chemical properties of preserved carrot from slow and quick process / โดย รัตนา ใจมัน - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 - ก-ซ, 59 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


แครอทแช่อิ่มอบแห้งแบบเร็ว--การวิเคราะห์
แครอทแช่อิ่มอบแห้งแบบช้า--การวิเคราะห์