นีรนุช สุขป้อม

การผลิตคุกกี้ผสมใบบัวบก = The production of cookies mix with asiatic pennywort / โดย นีรนุช สุขป้อม - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 - ก-ช, 73 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


คุกกี้ผสมใบบัวบก