จิราพร ใจธง

การใช้ไขมันชนิดอื่นๆ ทดแทนไขมันจากสุกรในการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา = Using other fat substitued lard in emulsion fish suasage / โดย จิราพร ใจธง - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 - ก-จ, 59 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


ไส้กรอกปลา--การผลิต.