ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำผึ้งแต่ละชนิดที่ได้จากดอกไม้ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย = Composition analysis of honey from flowers available in Notrhern of Thailand / โดย ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 - ก-ฉ, 54 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


น้ำผึ้ง--การวิเคราะห์.