จุฑามาศ หอสถิตย์กุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบถั่วเหลือง = Product development of soybean cracker / โดย จุฑามาศ หอสถิตย์กุล - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 - ก-ช, 54 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


ข้าวเกรียบถั่วเหลือง.
ถั่วเหลือง--การแปรรูป.