ดุจดาว ยามูล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากถั่วแระ = The development of yoghurt product from green soy bean / โดย ดุจดาว ยามูล - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546 - ก-ซ, 65 หน้า

Y47 M06 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


โยเกิร์ตจากถั่วแระ.
ถั่วแระ--การแปรรูป.