อภิธาน สมใจ

ประชาคมวัดบ้าน : คนวัด คนบ้าน ในชุมชนพื้นบ้านล้านนา / อภิธาน สมใจ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 - ก-ฉ, 80 หน้า

Y47 M06 D00

9746582445


การพัฒนาชุมชน--งานวิจัย.--ไทย (ภาคเหนือ)
องค์กรชุมชน--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
ประชาสังคม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
ประชาคมวัดบ้าน--งานวิจัย
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน--งานวิจัย

307.14 / อ256ป