เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ = Cost accounting and managerial accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 - 2 เล่ม

Y47 M07 D54

9746133381 (ล.1) 9746133683 (ล.2)


การบัญชีต้นทุน
การบัญชีบริหาร

657.42 / ม246อ 2539