เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสำนักงาน = Office management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 - 2 เล่ม

Y47 M07 D53

9746453416 (ล.1) 9746453424 (ล.2)


สำนักงาน.
การจัดการสำนักงาน

651.3 / ม246อ