ดนัย เทียนพุฒ.

ปั้นนักขาย นักการตลาดพันธุ์ใหม่ / ดนัย เทียนพุฒ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์, 2546 - 196 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ - ชุดกลยุทธการพัฒนาคน โครงการ Human capital . - ชุดกลยุทธการพัฒนาคน โครงการ Human capital .

Y47 M07 D52

9749134265


นักขาย.
นักการตลาด.
การจัดการขาย
การขาย

658.85 / ด123ป