อลิสา วัชรประภาพงศ์.

ฝึกดนตรีสากล. ตอนเปียโนเบื้องต้น เปียนโนเบื้องต้น. / บรรยายโดย, อลิสา วัชรประภาพงศ์. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2545. - 37 หน้า : โน้ตเพลง.

มี CD-ROM ประกอบ 3 แผ่น.

Y47 M07 D61


เปียโน--แบบเรียน
ดนตรีสากล

786.2 / อ428ฝ