บอเกน, ไมเคิล.

โมเสส : การรับใช้บนเส้นทางแห่งความเชื่อ = Moses and the venture of faith / ไมเคิล บอเกน, เขียน ; ลีลา ตั้งนรารักษ์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร , 2545 - 112 หน้า

Y47 M07 D61

9747302667


โมเสส (ผู้นำในพระคัมภีร์).

222.1092 / บ292ม