วิน เชื้อโพธิ์หัก.

การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม = Personnel development and training / วิน เชื้อโพธิ์หัก. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537. - 113 หน้า.

9742771774


การฝึกอบรม.
การบริหารงานบุคคล

658.312 / ว617ก