พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย / โดย สีดา สอนศรี ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : พัฒนวิจัย, 2546 - ก-ข, 368 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y47 M07 D00

9741322216


พรรคการเมือง--ไทย.
พรรคการเมือง--มาเลเซีย.
พรรคการเมือง--อินโดนีเซีย.
พรรคการเมือง--ฟิลิปปินส์.

324.259 / พ256