อานันท์ นาคคง

หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์ / อานันท์ นาคคง, อัษฎาวุธ สาคริก - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 - 30, 318 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y47 M07 D31

9743231757


ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), หลวง --ชีวประวัติ


นักดนตรีไทย.
เพลงไทย

927.817 / อ624ห 2547