แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

ผู้นำ 101 = Leadership 101 / โดย จอห์น ซี. แมกซ์เวลล์ ; วีระ สถิตย์ถาวร, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546 - 121 หน้า

Y47 M08 D56

974917383X


ผู้นำ

158.4 / ม853ผ