บิงก์, สแตนลี

ขว้างช้าง : เซนกับศิลปะของการจัดการเจ้านาย = Throwing the elephant / โดย สแตนลี บิงก์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วรรณกร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546 - 34, 244 หน้า

Y47 M08 D56

9749115996


การจัดการนายจ้าง
นิกายเซน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.

650.13 / บ322ข