สมยศ นาวีการ.

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวความคิดและกรณีศึกษา = Strategic management : concepts and cases / สมยศ นาวีการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2546 - 765 หน้า : แผนภูมิ

Y47 M08 D56

9742203172


การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / ส274ก 2546