ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

วรรณลลิต : รวมบทความวิจัยวรรณคดีและคำประพันธ์ไทย / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - ก-จ, 229 หน้า

Y47 M08 D11

9741326912


วรรณคดีไทย--งานวิจัย
กวีนิพนธ์ไทย--งานวิจัย.

895.91 / ช221ว