พจนานุกรม นอกราชบัณฑิตยฯ / โดย สำนักพจนานุกรม มติชน - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 22, 223 หน้า - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y47 M08 D11

9743221344


ภาษาไทย--พจนานุกรม.

495.913 / ส691พ 2545