มัทนา พนานิรามัย.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล, สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข. - กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 9, 227 หน้า.

Y47 M09 D41


การพัฒนาชุมชน--งานวิจัย.--ไทย
ชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน--งานวิจัย.
คุณภาพชีวิต--งานวิจัย.--ไทย

307.1409593 / ม346ค