ยศ สันตสมบัติ.

นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน / ยศ สันตสมบัติ. - พิมพ์ครั้งที่1 - เชียงใหม่ : วิทอินดีไซด์, 2547 - 5, 387 หน้า : ภาพประกอบ

Y47 M09 D41

9746582453


นิเวศวิทยา--ไทย (ภาคเหนือ)
ชาติพันธุ์วิทยา--ไทย (ภาคเหนือ)
ความหลากหลายทางชีวภาพ--ไทย(ภาคเหนือ)
ม้ง.
อาข่า.
ลัวะ.
ขมุ.
ปินตา
ชุมชน
ลื้อ

304.2 / ย152น