แฮงค์ส, เคิร์ท

62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534. - 212 หน้า.


การจัดการ
การบริหารงานบุคคล

658.409 / ฮ829ห 2534