การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฎิบัติ / ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 240 หน้า.

9745836818


การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา

160 / จ683ก 2537