การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟลท์, 2545 - 106 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y47 M10 D54

9748794695


AutoFlight (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การบัญชี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

657.0285 / ก449 2545