ภาวนา กีรติยุตวงศ์.

การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน : มโนมติสำคัญสำหรับการดูแล / ผู้แต่ง ภาวนา กีรติยุตวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - ชลบุรี : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 - 127 หน้า

Y47 M11 D61

9745749206


Diabetes mellitus--Nursing.
Diabetic diet.
Self care.
Chronic disease.
เบาหวาน

WY155 / ภ473ก 2546