สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม / หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 - 15, 239 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y47 M11 D31

9743232753


ศาสนาพราหมณ์--กัมพูชา.

294.5 / ส835ศ 2547