มานิตย์ จุมปา.

คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 / มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 - 215 หน้า

Y47 M11 D44

9749577086


ระบบราชการ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.--ไทย
การปฏิรูประบบราชการ--ไทย.
การบริหารรัฐกิจ--ไทย

342.593 / ม453ค