ปรัชญา ไทยกล้า.

เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง / ปรัชญา ไทยกล้า - ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 - 234 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1แผ่น

Y47 M11 D54

9745349356


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การวางแผนภาษี

336.246 / ป431ท 2547