รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สู่ทศวรรษใหม่ของการบริการประชาชนของภาครัฐ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 - 76 หน้า

เอกสารสรุปการสัมมนาทางวิชาการ "สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ" ครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Y47 M12 D00

9742295355


e-Government (รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์)
การบริหารรัฐกิจ

352.380285 / ศ812ร