ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

รู้จักตัวเอกก่อนดีไหม / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 - 192 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดจิตวิทยา . - ชุดจิตวิทยา .

Y48 M01 D00

9743231536


ความเครียด (จิตวิทยา)
การปรับตัว (จิตวิทยา)
จิตวิทยาประยุกต์
การแก้ปัญหา

153.8 / ป421ร