เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547. - 1539 หน้า.

Y48 M01 D10

9742466459


ภาษาจีน--พจนานุกรม--ภาษาไทย

495.139591 / ธ813พ 2547