รายงานผลการวิจัยเรื่องผลกระทบการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาผู้สูงวัย / จอห์น โนเดล ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 - ก-ญ, 141 หน้า

Y48 M01 D41

9749664639


โรคเอดส์--ผู้ป่วย--งานวิจัย.
โรคเอดส์--ผลกระทบต่อสังคม--งานวิจัย.

616.9792 / ร451