นิรันดร์ จุลทรัพย์.

จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา / นิรันดร์ จุลทรัพย์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547 - 383, 56 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y48 M01 D53

9744510047


จิตวิทยาการแนะแนว.
การฝึกอบรม.
สัมมนา.
การประชุม

658.3124 / น648จ 2547