ผลิน ภู่จรูญ

การจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขัน = Contemporary business management : new management paradigm to create and develop competitive dynamic / ผลิน ภู่จรูญ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2547 - 17, 427 หน้า : แผนภูมิ

Y48 M01 D56

9742315272


การจัดการธุรกิจ

658 / ผ193ก 2547