คอลลินส์, จิม

สุดยอดผู้นำระดับ 5 = Level 5 leadership / โดย จิม คอลลินส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ฐิตินันท์ อิฐรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547 - 47 หน้า

Y48 M01 D56

9749248716


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ค192ส