อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

มาตรฐานการบัญชีสาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ธันวาคม 2546) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547. - 468 หน้า.

Y48 M02 D54

97492171110


การบัญชี--มาตรฐาน

657.0218 / อ491ม