ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจและนิสิตบัญฑิตศึกษา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 - ก-ถ, 176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - ชุดโครงการเรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ . - ชุดโครงการเรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ .

จัดพิมพ์เพื่อร่วมฉลองพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา

Y48 M02 D74

9741329725


อาหาร--คำศัพท์.
อาหาร--พจนานุกรม.
การปรุงอาหาร.

641.503 / ธ668ศ