สมิต สัชฌุกร.

การวางแผนปฏิบัติงาน = Action plan / สมิต สัชฌุกร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548 - 110 หน้า

Y48 M04 D56

9749609581


การวางแผน.
การจัดการ

658.4012 / ส312ก