เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร

หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ : กบฎ--หรือบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ / เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 - 32, 263 : ภาพประกอบ, แผนที่ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y48 M04 D31

9743232834


หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์


มุสลิม--ไทย (ภาคใต้)
ผู้นำศาสนาอิสลาม--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.
ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง.

320.9593 / ฉ412ห 2547