อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 302 หน้า.

9745839418


การจูงใจ (จิตวิทยา)
การสื่อสาร

302.2 / อ372ก