สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

ขุมทองอินโดจีน / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537 - 216 หน้า

9747096196


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินโดจีน.
อินโดจีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

337.59 / ส239ข