ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ ทฤษฎี และปฏิบัติการ / กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพฯ : กองฯ, 2545 - 273 หน้า : ภาพประกอบ

9742971072