ประยดา แสงอาสภวิริยะ

การรับรู้สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลของผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544 = The perception of nursing competency in graduates of the McCormick Faculty of Nursing, Payap University 2001 / ประยดา แสงอาสภวิริยะ - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. - ก-ฌ, 88 หน้า - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 186 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 186 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544.

9746710907


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค --นักศึกษา--งานวิจัย


พยาบาล--งานวิจัย
วิชาชีพ--งานวิจัย

610.73 / ป361ก