อรุณศรี ทองรักษ์

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors in the investment in common stocks of the investors in ChiangMai / อรุณศรี ทองรักษ์ - 2548 - ก-ญ, 55 [16] หน้า

Y48 M06 D99


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


การลงทุน--เชียงใหม่.
หลักทรัพย์--เชียงใหม่
นักลงทุน--เชียงใหม่

332 / อ417ก