อภิญญา อนุกูล.

การบริหารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ = The management of Payap University's office of the president / อภิญญา อนุกูล. - 2539 - ก-ช, 116 หน้า

Y48 M06 D00


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยพายัพ--การบริหาร.


การจัดการองค์การ

378.101 / อ253ก