สมพร กิ่วแก้ว

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนรู้การกำกับตนเอง = The effect of group reality therapy on increasing self-efficacy for self-regulated learning / สมพร กิ่วแก้ว. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. - ก-ฌ, 111 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 194 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 194 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2546.

9746701304


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม--งานวิจัย
ความสามารถในตนเอง--งานวิจัย

158.35 / ส265ผ