สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - 253 หน้า - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; 24 . - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; 24 .

Y48 M06 D81

9741325746


สื่อมวลชน--แง่เศรษฐกิจ.
สื่อมวลชนกับการเมือง.
เศรษฐศาสตร์การเมือง

302.23 / ส736